Rain quotes पहिला पाऊस

Rain quotes in marathi 

Rain poem in marathi


Tags - pahila paus kavita
pahila paus quotes in marathi
pahila paus charoli
pahila paus status in marathi
pahila paus kavita in marathi
pahila paus - marathi shayri


                      पहिला पाऊस

किती पहिली होती तुझी मनापासुनी वाट
न गर्जताच शेवटी बरसलास तू आज
आता नको लावू विलंब नको देवू त्रास
दरवळू दे चोहिकडे मातीचाच सुवास

शेतकरी राज्यास होऊदे ह्या वर्षी सुद्धा पास
नको आवळू त्याच्या गळयाभोवती फास
खाऊ दे त्यांच्या पोरा-बाळासनीबी सुखाचे घास
न गर्जताच शेवटी बरसलास तू आज

Rain quotes marathi
Rain poem marathi

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने